Blog Hamangiu

Editura Hamangiu – Partenerul tau de drept

Category: Noutati editoriale (Page 2 of 3)

A aparut Codul fiscal si Normele metodologice – actualizat 1 iunie 2015

Codul fiscal si Normele metodologice, actualizat dupa intrarea in vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 6/2015 si cele ale H.G. nr. 367/2015 privind reducerea taxei pe valoarea adaugata pentru alimente, bauturi nealcoolice, a altor bunuri expres mentionate, precum si pentru serviciile de restaurant si de catering a aparut la Editura Hamangiu.

In cuprinsul cartii gasiti detaliate codurile corespunzatoare bunurilor pentru care se va aplica cota redusa de TVA de 9% (alimente, inclusiv bauturi, exceptand bauturile alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele;

  • noile reguli privind impozitarea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare;
  • regulile pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe venituri realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat din salarii, pensii, activitati agricole, silvicultura, piscicultura si din activitati independente;
  • stabilirea bazei de calcul pentru calcularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de contribuabili
  • obligatia depunerii unei declaratii privind venitul realizat din participarea la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.

Extrasul si cuprinsul lucrarii pot fi accesate pe hamangiu.ro, la sectiunea Cuprins si extras

Please follow and like us:

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Preda ş.a. c. României. Da capo al fine?

Judecător dr. Beatrice Ramaşcanu, Formator la Institutul Naţional al Magistraturii

Articol extras din lucrarea Avocatura în România – 150 de ani în linia întâi a luptei pentru Drept

  1. Un peu d’histoire

avocaturaAnalizând retroactiv hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate împotriva României, se constată faptul că, poate nu întâmplător, primele hotărâri au vizat protecţia dreptului de proprietate, alături de nesocotirea dreptului la un proces echitabil sub aspectul dreptului de acces la instanţă, respectiv a securităţii raporturilor juridice. De la cauzele Vasilescu c. României din 22 mai 1998, respectiv Brumărescu c. României din 28 octombrie 1999, până la finalul anului 2014, din cele 1.113 hotărâri pronun­ţate de instanţa europeană împotriva României, aproape jumătate (un număr de 457 de hotărâri[1]) au avut ca obiect protecţia dreptului de propri­etate. O majoritate covârşitoare a acestor cauze a privit procesul greoi şi ineficient de restituire a imobilelor confiscate în mod abuziv sau de acordare a unor măsuri reparatorii în echivalent, în contextul specific al legilor reparatorii adoptate începând cu anul 1991.

În plus, proprietatea a reprezentat domeniul în care Curtea europeană a făcut pentru prima oară aplicarea împotriva României a prevederilor art. 46 din Convenţie[2], având în vedere caracterul structural al problemelor recurente cauzate de disfuncţionalităţile mecanismului de despăgubire sau de restituire, care au condus la o stare generală de incertitudine legis­lativă, administrativă sau jurisdicţională.

Contenciosul românesc în domeniul imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă poate fi grupat în următoarele mari categorii: cauzele tip „Brumărescu”, tipologia „Radovici şi Stănescu”, hotărârile „Străin ş.a/ Păduraru”, iar în materia fondului funciar cauzele „Sabin Popescu”/ „Viaşu”.

Read More

Please follow and like us:

A aparut Dreptul Transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport

Dreptul Transporturilor

Cartea este  structurata pe 6 capitole ce trateaza punctual, de la domeniul de cercetare in care se incadreaza analiza efectuata (dreptul transporturilor), pana la prezentarea regimului juridic al teoriei generale a contractului de transport de bunuri si contracte speciale conexe, spre exemplu: contractul de expeditie si contractul de navlosire a unei nave maritime.

Volumul de fata cuprinde o analiza a dispozitiilor relevante din Codul civil actual raportate la realitatile practice, precum:

– conditiile de validitate si conditii referitoare la proba, la incheierea contractului;
– obligatiile principale ale expeditorului, transportatorului si destinatarului la  executarea contractului;
– modificarea contractului si raspunderea pentru neexecutarea obligatiilor derivand din contract.

Read More

Please follow and like us:

Competenţa jurisdicţională şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială la nivelul Uniunii Europene

Şerban-Alexandru Stănescu

Avocat în Baroul Bucureşti

Lector univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Articol extras din lucrarea  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicatii si jurisprudenta CJUE. Actualizat la 26 februarie 2015 – autor  Şerban-Alexandru Stănescu

 

Cele patru decenii de cooperare judiciară între statele membre, sub incidenţa Convenţiei de la Bruxelles, respectiv a Regulamentului (CE) nr. 44/2001, au demonstrat cu prisosinţă că încrederea pe care şi-o acordă în mod reciproc sistemele juridice şi instituţiile judiciare ale statelor membre nu reprezintă un simplu deziderat, ci un principiu consistent, a cărui efectivă aplicare nu permite (cu minime excepţii expres reglementate de actele normative menţionate) cenzurarea competenţei instanţei unui alt stat membru sau refuzul recunoaşterii unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-un asemenea stat.

Consolidarea acestei încrederi reciproce a făcut posibilă, odată cu aplicarea noului Regulament (UE) nr. 1215/2012 [ce a înlocuit între statele membre Regulamentul (CE) nr. 44/2001], înlăturarea unui alt obstacol al cooperării judiciare internaţionale în materie – procedura de exequatur.

În acest context, cel puţin următoarele întrebări devin legitime:

1) care au fost etapele dezvoltării cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, din perspectiva determinării competenţei jurisdicţionale, a recunoaşterii şi executării hotărârilor?

2) fizionomia actuală a cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, din perspectiva determinării competenţei jurisdicţionale, a recunoaşterii şi executării hotărârilor, constituie o radiografie a unui proces aflat la apogeu sau este doar o etapă a unui proces în derulare, în căutarea unor noi valenţe ale principiului încrederii reciproce?

 Astfel cum rezultă din Preambulul Regulamentului (UE) nr. 1215/2012, „Uniunea şi-a stabilit ca obiectiv să menţină şi să dezvolte un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, care să faciliteze, printre altele, accesul la justiţie” (considerentul 1).

Atingerea acestui obiectiv a impus adoptarea, prin intermediul regulamentului menţionat [şi în continuarea rezultatelor obţinute sub incidenţa Convenţiei de la Bruxelles şi a Regulamentului (CE) nr. 44/2001], a unor măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne: unificarea normelor referitoare la conflictele de competenţă în materie civilă şi comercială; simplificarea formalităţilor în vederea recunoaşterii şi executării rapide şi simple a hotărârilor provenind din statele membre.

1. Evoluţia reglementării

Astfel cum reţinea Curtea de Justiţie într-o cauză contemporană intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială[1], Convenţia [de la Bruxelles din 1968 (n.n.)] are la bază încrederea pe care statele contractante o acordă în mod reciproc sistemelor lor juridice şi instituţiilor lor judiciare. Această încredere a permis crearea unui sistem obligatoriu de competenţe, pe care toate jurisdicţiile aflate sub incidenţa Convenţiei sunt ţinute să îl respecte şi renunţarea corelativă de către aceleaşi state la regulile lor interne de recunoaştere şi executare a hotărârilor străine în favoarea unui mecanism simplificat de recunoaştere şi de executare a hotărârilor judecătoreşti (…). Este inerent acestui principiu de încredere reciprocă (…) faptul ca regulile de competenţă prevăzute de Convenţie, comune jurisdicţiilor din toate statele contractante, să poată fi interpretate şi aplicate cu aceeaşi autoritate de fiecare dintre acestea”[2].

Read More

Please follow and like us:

Drept procesual civil | Gabriel Boroi, Mirela Stancu

„(…) formele sunt o necesitate permanenta a vietii sociale, iar reglementarea lor constituie o parte esentiala a oricarei legislaţii. Ele sunt scoala ordinei si a disciplinei, zice Ihering. O buna procedura, intr-o tara, e un element de forta si de vitalitate, zice Tissier. Si oricine poate recunoaste, ca acolo unde justitia civila functioneaza bine, e intotdeauna mai putina represiune penala.”

Convinsi de adevarul acestor cuvinte, cu care Profesorul Eugen Herovanu deschidea, in anul 1914, prefata Tratatului teoretic si practic de procedura civila, am inceput si noi in vara anului 2013 elaborarea lucrarii de fata, la cateva luni dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila.
Initial, cartea a fost conceputa ca un curs dedicat exclusiv studentilor, masteranzilor si absolventilor care se pregatesc pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice, urmarind o analiza axata, in special, pe prezentarea teoretica a institutiilor procedurii civile, astfel cum au fost acestea configurate, respectiv reconfigurate prin noua reglementare.

Read More

Please follow and like us:

Prezentarea comparativă a dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă şi a altor acte, modificate prin Legea nr. 138/2014

 

Legea nr. 138/2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
publicată în M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014

 

Include, cu font italic, prezentarea formei anterioare a articolelor.

Art. I. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La art. 94 pct. 1, după lit. h) se introduce o nouă literă, lit. h indice 1), cu următorul cuprins:
h indice 1) cererile de declarare judecătorească a morţii unei persoane;

2. La art. 136, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni privitoare la excepţia de necompetenţă şi la conflictul de competenţă se aplică prin asemănare şi în cazul secţiilor specializate ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti, care se pronunţă prin încheiere.

Anterior, textul avea următorul cuprins: „(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni privitoare la excepţia de necompetenţă şi la conflictul de competenţă se aplică prin asemănare şi în cazul secţiilor specializate ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti”.

3. La art. 139, alin. (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Dosarul va fi trimis instanţei mai întâi învestite, în afară de cazul în care reclamantul şi pârâtul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instanţe. Dacă instanţele sunt de grad diferit, conexarea dosarelor se va face la instanţa superioară în grad.
(4) Când una dintre cereri este de competenţa exclusivă a unei instanţe, conexarea se face la acea instanţă. Dispoziţiile art. 99 alin. (2) sunt aplicabile.

Anterior, textele aveau următorul cuprins: „(3) Dosarul va fi trimis instanţei mai întâi învestite, în afară de cazul în care reclamantul şi pârâtul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instanţe. (4) Când una dintre cereri este de competenţa exclusivă a unei instanţe, conexarea se va face la acea instanţă”.

Read More

Please follow and like us:

Principalele elemente de noutate aduse prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (denumită în continuare „Codul insolvenţei”)

Av. Simona Maria Miloş – Preşedintele INPPI
Av. Andreea Deli-Diaconescu – Membru în Consiliul Ştiintific al INPPI

Plecând de la faptul că, înainte de toate, dreptul este „o creaţie de conştiinţă socială” (1), Codul Insolvenţei (2) a încercat să realizeze o construcţie unitară a instituţiilor şi conceptelor deja existente, urmărind modul în care acestea trebuiau să evolueze în realitatea practică, socială şi umană actuală, dar păstrând, de fiecare dată, logica funcţională a acestor instituţii şi concepte.
În al doilea rând, Codul Insolvenţei a încercat introducerea la nivelul normei juridice a unei jurisprudenţe recomandabile, care a reuşit, de-a lungul perioadei de aplicare a Legii nr. 85/2006 , să stabilizeze soluţii corecte, juste şi echitabile.
În al treilea rând, Codul Insolvenţei a preluat, adaptat şi implementat normele de „best practice” la nivel internaţional în materie de insolvenţă, în special recomandările Băncii Mondiale, sintetizate atât în Principiile privind Efectivitatea Insolvenţei şi Drepturile Creditorilor/Debitorilor, cât şi în „Report on the Observance of Standards and Codes” („ROSC”), de asemenea Recomandările Comisiei Europene şi Ghidul Legislativ UNCITRAL în materie de insolvenţă.

Read More

Please follow and like us:

Invitatie Lansare de carte: Drept contencios si fiscal | autor: Dan Dascalu

PwC România,  D&B David şi Baias şi Editura Hamangiu au plăcerea de a vă invită să participaţi  la evenimentul de lansare a volumului

Tratat de contencios fiscal
autor: Dan Dascălu, Partener D&B David şi Baias

Lansarea tratatului va avea loc joi, 22 mai 2014, ora 19:00, în Sala Epoque Events Gallery, Hotelul Epoque Cişmigiu din Bucureşti, Intrarea Aurora, Nr. 17C, Sector 1, Bucureşti.

Evenimentul este un prilej de întâlnire cu mediul academic, practicieni în drept, reprezentanţi ai autorităţilor şi ai mediului de afaceri.

 

Vor lua cuvântul:
Conf. univ. dr. Flavius Baias, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
Prof. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timişoara
Mihaela Mitroi, Liderul Departamentului de Consultanţă Fiscală şi Juridică,  PwC România
Dan Manolescu, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice
Dr. Executive MBA Ionel Baibarac, Administrator Rafinăria „Steaua Română”
Dan Dascălu, Partener, D&B David şi Baias
Seara se va încheia cu o sesiune de autografe şi un cocktail.
Ne vom bucura să vă revedem şi vă aşteptăm cu drag!

Cu aleasă consideraţie,

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la emilia.asultanei@ro.pwc.com, 0730 40 4335, până cel mai târziu în data de 21 mai 2014.

Despre autor

Read More

Please follow and like us:

CONFERINŢA EXTRAORDINARĂ: NOILE CODURI PENALE – DE LA LEGE LA PRACTICĂ

BAROUL VÂLCEA
în colaborare cu
Baroul Olt şi Baroul Gorj
sub egida
Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor

vă invită la conferinţa extraordinară

 NOILE CODURI PENALE – DE LA LEGE LA PRACTICĂ

17 mai 2014,  9:00-17:00
Râmnicu Vâlcea, Grand Hotel Sofianu – sala de conferinte Art Gallery

 

 

UPDATE: Programul conferinţei

08:30 – 09:15 – Înregistrarea participanţilor. Welcome coffee. Networking
09:15 – 09:30 – Deschiderea oficială a conferinţei. Cuvântul de deschidere al decanului Baroului Vâlcea şi al invitaţilor.
09:30 – 10:15 – Judecător dr. RODICA AIDA POPA – Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formator la Institutul Național al Magistraturii, cadru didactic al Universităţii Nicole Titulescu
Hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: aspecte recente din jurisprudenţă
• Cum se poate verifica eficienţa unui asemenea instrument?
• Care sunt efectele acestui instrument în condiţiile constatării neconstituţionalităţii unor prevederi?
10:15 – 11:05 Prof. univ. dr. TUDOREL TOADER – Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, judecător la Curtea Constituţională
Aplicarea legii penale mai favorabile
• Aplicarea prevederilor Noului Cod Penal pe instituții autonome;
• Aplicarea legii penale mai favorabile, în ansamblul ei;
• Asigurarea interpretării şi aplicării unitare a prevederilor Noului Cod Penal;
• Asigurarea interpretării şi aplicării prevederilor Noului Cod Penal în acord cu exigenţele constituţionale.
11:05 – 11:45 Sesiune de întrebări şi discuţii
11:45 – 12.00 Coffee break. Networking
12:00 – 12:50 Prof. univ. dr. VALERIAN CIOCLEI – Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, membru în Comisia de redactare a noului Cod penal, avocat
Principalele noutăţi în materia infracţiunilor contra vieţii şi contra integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei în Noul Cod Penal
• Noua configuraţie a omorului calificat – situaţii tranzitorii;
• Uciderea la cererea victimei – o variantă atenuată a omorului;
• Restructurarea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi vătămare corporală;
• Vătămarea fătului, o incriminare nouă ce acoperă un vid legislativ existent sub imperiul vechiului cod, o infracţiune aflată de o parte şi de alta a graniţei pe care o reprezintă ocrotirea dreptului la viaţă.
12:50 – 13:05 Sesiune de întrebări şi discuţii
13:05 – 13:50 Masa de prânz. Networking
13:50 – 14:40 Prof. univ. dr. GHEORGHIŢĂ MATEUŢ – Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, avocat
Dreptul la apărare în camera preliminară
14:40 – 14:55Sesiune de întrebări şi discuţii
14:55 – 15:45Judecător dr. MIHAIL UDROIU – Formator la Institutul Național al Magistraturii, membru al Comisiilor de redactare a Noului Cod Penal şi a Noului Cod de Procedură penală, consilier al procurorului şef al DIICOT
Controlul judiciar al actelor procurorului în Noul Cod de Procedură Penală
• Noţiunea şi conţinutul controlului judiciar; Teoria generală a nulităţilor; Excluderea probelor nelegal sau neloial administrate;
• Actele procurorului supuse controlului judiciar;
• Controlul judiciar în materia măsurilor preventive şi a măsurilor asiguratorii;
• Controlul judiciar în materia soluţiilor de neurmărire penală şi netrimitere în judecată;
• Controlul judiciar al soluţiilor de reluare a urmăririi penale;
• Controlul judiciar al actelor de urmărire penală şi al probelor în procedura de cameră preliminară.
15:45 – 16:00Sesiune de întrebări şi discuţii
16:00 – 17:00Concluzii finale

Read More

Please follow and like us:

Perspective juridice – Arbitraj şi mediere | Iaşi, 10 ianuarie 2013

În contextul eforturilor constante de îmbunătăţire a sistemului de justiţie din România, de degrevare a instanţelor, ELSA Iaşi are deosebita plăcere de a vă invită la primul eveniment din acest an:

Perspective juridice. Arbitraj şi Mediere

în cadrul căruia tema centrală va fi reprezentată de activităţile de arbitraj şi mediere.

Evenimentul va avea loc vineri, 10 ianuarie 2014, ora 16:00 în Amf. I.1 (Paul Demetrescu), Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi se adresează atât studenţilor cât şi profesioniştilor în domeniu.

Invitaţii ce vor împărtăşi din vasta lor experienţă, provocările dar şi satisfacţille îmbrăţişării profesiilor de arbitru sau mediator sunt reprezentaţi de:
– dl. Ştefan COSTE – Preşedinte al Tribunalului de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere
– dl. Horia Nicolae ŢIŢ – Arbitru la Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iaşi
– dl. Marius CORAD – Director al Serviciului de Mediere al Centrului Regional de Facilitare şi Mediere.

Atât arbitrajul cât şi medierea reprezintă modalităţi de soluţionare a diferendelor între părţi, prin intermediul cărora se încearcă soluţionarea unor dispute apărute în baza relaţiilor comerciale sau de alta natura între părţi.

În prezent, arbitrajul şi medierea sunt utilizate la nivel mondial în vederea soluţionării disputelor intre state dar şi intre persoane fizice sau juridice, fapt care conferă, având în vedere şi natura litigiilor care pot fi astfel soluţionate, o larga utilizare acestor proceduri, mai nou aplicate şi în ţara noastră.

ELSA Iaşi (European Law Students’ Association) este parte a reţelei ELSA Internaţional ce numără peste 38.000 de membri din peste 40 de ţări şi a fost înfiinţată în anul 2000 în Iaşi, continuând să realizeze evenimente cu specific juridic, urmărind să contribuie la educaţia juridică a studenţilor la drept şi să dezvolte comunitatea juridică ieşeană.

Please follow and like us:

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Share prietenilor