Blog Juridic, Carti juridice, Concursuri si examene, Drept procesual civil, Editoriale, Joburi in domeniul juridic, Jurisprudenta, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri diverse, Stiri juridice

Activitatea profesionala a avocatului: Activitatile specifice profesiei de avocat

Like & Share

Lucrarea se adreseaza candidatilor la examenul de admitere in profesia de avocat, candidatilor la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., studentilor facultatilor de drept si practicienilor in drept. Autorii, prin prisma experientei didactice dobandite, au structurat intr-un mod omogen si concis intreaga tematica de examen privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, oferind cititorilor posibilitatea de a dobandi usor o viziune clara si de ansamblu asupra materiei.

Va prezentam in randurile urmatoare , referitor la activitatile specifice ale profesiei de avocat:

I. Activitatile speficice profesiei de avocat 

->  potrivit art. 3 alin. (2) din Lege, formele de activitate prevazute de lege pot fi exercitate numai de catre avocati, daca nu se dispune altfel;
->  conform art. 3 alin. (4) din Statut, este interzisa, sub sanctiunile prevazute de lege, exercitarea oricarei activitati specifice profesiei de avocat de catre o persoana fizica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si in tabloul avocatilor sau, dupa caz, de catre orice persoana juridica, cu exceptia societatii profesionale de avocati cu raspundere limitata;
->  in privinta sanctiunilor prevazute de lege, art. 25 alin. (2) din Lege prevede ca exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei de avocat de catre o persoana fizica sau juridica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si pe tabloul avocatilor acelui barou constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale;
->  in derularea activitatilor avocatiale prevazute de lege, orice avocat, indiferent de forma de exer- citare a profesiei, poate sa incheie conventii de colaborare cu experti sau cu alti specialisti, in conditiile legii (art. 7 din Lege);
->  activitatile specifice profesiei de avocat sunt prevazute de art. 3 din Lege, constând in:

 

1. Consultatii si cereri cu caracter juridic
->  consultatiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes pentru client (avocatul poate intocmi si formula in numele si/sau in interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia), precum:

a. redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
b. elaborarea de opinii legale;
c. elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;
d. elaborarea proiectelor de acte normative;

e. participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;
f. orice .

 

2. Asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judeca- toresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juri- dice, in conditiile legii

->  asistarea si reprezentarea clientului cuprinde toate si necesare ocrotirii si apararii intereselor clientului;
->  avocatul asigura asistenta si reprezentare juridica pentru apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor in fata:

– instantelor judecatoresti;
– organelor de urmarire penala;
– autoritatilor cu atributii jurisdictionale;
– notarilor publici;
– executorilor judecatoresti;
– organelor administratiei publice;
– institutiilor si a altor persoane juridice.

->  asistenta judiciara presupune dezvoltarea in instanta, prin concluzii orale, a unor teze juridice propuse judecatorului ca modalitati de solutionare a cauzei;
->  textul legal [art. 2 alin. (3) si (4) din Legea nr. 51/1995] nu face nicio distinctie intre persoana fizica cetatean român sau cetatean strain ori apatrid;
->  in principiu, asistenta judiciara nu presupune reprezentare;
->  exista situatii in care reprezentarea nu este posibila, avocatul putând doar sa asiste clientul (de exemplu, in cauzele de divort, in fata instantelor de fond, cu exceptia situatiilor in care unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate, este impiedicat de o boala grava, este pus sub interdictie, are resedinta in strainatate sau se afla in alta asemenea situatie care il impiedica sa fie prezent personal);
->  sunt insa si situatii in care asistenta/reprezentarea de catre/prin avocat este obligatorie, partea neputând sustine singura concluzii in fata instantelor de judecata (de exemplu, cauzele penale in care asistenta juridica este obligatorie).

 

3. Redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare
->  prin aceasta activitate un act juridic semnat in fata avocatului, care poarta o incheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor, a continutului si a datei actului, in baza consimtamântului exprimat de parti, poate fi prezentat notarului spre autentificare.
->  in acest sens:

a. avocatul este obligat sa tina evidenta actelor atestate si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii lor;
b. in termen de cel mult 3 zile de la data intocmirii actelor, avocatul este obligat sa inregistreze operatiunea in Registrul electronic al actelor intocmite de avocati conform procedurii prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R., sub sanctiunea inopozabilitatii fata de terti, cu exceptia situatiei in care partile solicita expres inregistrarea la o data ulterioara, când termenul curge de la data solicitarii, ori situatia in care partile renunta expres la inscrierea actului in registrul electronic [art. 92 alin. (3) din Statut[1]].

 

4. Asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate in fata altor autoritati publice cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor incheiate
->  avocatul isi poate asista/reprezenta juridic clientul in fata autoritatilor administratiei publice locale sau centrale (primarii, consilii locale, judetene etc.);
->  avocatul este obligat sa tina evidenta actelor intocmite, cu excluderea actelor intocmite pentru asistare si reprezentare, si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii lor;
->  in termen de cel mult 3 zile de la data intocmirii actelor, avocatul este obligat sa inregistreze operatiunea in , conform procedurii prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R., sub sanctiu- nea inopozabilitatii fata de terti.

5. Apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile acestora cu autoritatile publice, cu institutiile si cu orice persoana româna sau straina
->  avocatul isi poate asista/reprezenta juridic clientul in fata diferitelor institutii publice (ministere, prefecturi sau alte autoritati), notarilor publici, executorilor judecatoresti, mediatorilor (este posibila doar asistarea, nu si reprezentarea, in acest caz), expertilor etc.

6. Activitati de mediere
->  calitatea de avocat este compatibila cu cea de mediator;
->  potrivit Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator[2], avocatul care dobândeste calitatea de mediator potrivit prevederilor acestei legi, poate desfasura activitatea de mediere la sediul unde isi exercita activitatea de baza;
->  pe lânga activitatea de mediere, a carei desfasurare este conditionata de dobândirea calitatii de mediator, avocatul, fara a detine o asemenea calitate, poate indeplini activitatea de informare asupra avantajelor medierii;
->  in procedura de mediere, partile pot fi asistate de avocati, altii decât avocatul mediator.

[1] Alin. (3) al art. 92 a fost introdus prin art. I pct. 28 din Hotarârea nr. 428/2018.
[2] M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006.

 

7. Activitati fiduciare desfasurate in conditiile Codului civil
->  activitatile fiduciare exercitate de avocat pot consta in:

– primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu;
– plasarea si valorificarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor incredintate;
– administrarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate.

->  in exercitarea activitatilor fiduciare, avocatul trebuie:

– sa respecte intocmai limitele si durata mandatului incredintat, expres prevazut in contractul de asistenta juridica special incheiat;
– sa actioneze cu buna-credinta, profesionalism si cu diligenta unui bun proprietar, fara sa se abata de la ;
– sa administreze afacerile incredintate in interesul exclusiv al clientului;
– sa nu influenteze clientul, direct sau indirect, in scopul de a obtine beneficii proprii, in afara ;
– sa informeze corect si cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului fiduciar si a rezultatelor obtinute.

->  in executarea mandatului (in cazul activitatii judiciare), avocatul poate sa desfasoare:

– ;
– operatiuni de conservare a substantei si valorii fondurilor financiare si bunurilor incredintate;
– operatiuni de plasare a fondurilor in active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare si alte instrumente financiare;
– administrarea si valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operatiuni materiale si efectuarea de operatiuni juridice menite sa sporeasca valoarea si lichiditatea plasamentelor;
– activitati conexe, cum ar fi completarea declaratiilor de impozit si plata acestora si a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietati, culegerea fructelor si incasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor, mijlocirea/medierea operatiunilor financiare;
– orice operatiuni in numerar privind plati, incasari, efectuari de depozite bancare, compensari, rambursari impuse de natura activitatii incredintate.

8. Stabilirea temporara a sediului pentru societati reglementate de Legea nr. 31/1990 la sediul profesional al avocatului si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate
->  stabilirea temporara a sediului unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990 la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediului profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale si autorizarii functionarii societatii sau, dupa caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societatii in cauza;
->  stabilirea sediului temporar al unei societati comerciale la adresa unui birou de lucru ce apartine unei forme de exercitare a profesiei de avocat este nelegala si nestatutara, deoarece art. 104 din Statut prevede ca aceasta stabilire temporara se realizeaza la „sediul profesional al avocatului” (deci la sediul principal sau secundar), si nu la biroul de lucru;
->  in vederea stabilirii temporare a sediului societatii in cauza, avocatul va intocmi si va semna cu reprezentantul acesteia un contract separat de asistenta juridica având numai acest obiect;
->  perioada pentru care sediul societatii in cauza este stabilit la sediul profesional al avocatului nu poate depasi un an, iar dovada sediului se face cu ;
->  avocatul poate indeplini orice formalitati legale necesare in vederea inregistrarii, in numele si pe seama clientului, a societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, a partilor de interes, a partilor sociale si a actiunilor, in conditiile legii;

In acest sens:
->  avocatul va intocmi si pastra registre de parti de interes, parti sociale sau de actiuni, emise de societatile inregistrate de acesta in numele si pe seama clientului;
->  avocatul poate efectua, la cererea clientului, operatiuni in aceste registre, inclusiv cesiuni si constituiri de garantii;
->  avocatul poate emite, la cererea persoanei indreptatite, extrase din aceste registre.

Concluzii:
->  avocatul poate stabili temporar sediul unei societati comerciale, perioada care nu poate depasi 1 an; opinam ca aceasta perioada de 1 an nu poate fi prelungita cu inca 1 an, chiar daca s-ar incheia un contract de asistenta juridica nou in acest sens;
->  stabilirea temporara a sediului unei societati comerciale se face la sediul profesional al avocatului;
->  stabilirea temporara a sediului societatii comerciale la sediul avocatului se face pentru o fina- litate anume prevazuta expres de lege: constituirea legala si autorizarea functionarii societatii comerciale, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societatii in cauza, inregistrarea, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate;
->  aceasta stabilire temporara a sediului societatii comerciale se va face in temeiul unui contract separat de asistenta juridica având acest obiect, contract semnat de avocat si reprezentantul societatii; solutia este fireasca având in vedere ca avocatul indeplineste una dintre activitatile permise de art. 3 din Legea nr. 51/1995;
->  dovada sediului societatii comerciale, pentru perioada de maxim 1 an de zile, se va face cu contractul de asistenta juridica.

9. Activitati de curatela speciala potrivit Legii si Statutului profesiei de avocat
– avocatul poate indeplini activitatea de curator special, in conditiile legii (in baza art. 58 C. proc. civ., respectiv art. 167 C. proc. civ.);
– in cadrul activitatii judiciare, in indeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile si obligatiile reprezentantului legal;
– in cazul in care avocatul are calitatea de curator special, sunt aplicabile intocmai toate principiile si regulile de baza ale relatiei dintre avocat si client;
– in consecinta, activitatea de curatela speciala, in aceasta situatie, este o activitate avocatiala;
– fiecare barou organizeaza un Registru al avocatilor care pot fi desemnati de instantele judeca- toresti, in conditiile legii, in calitate de curatori speciali, in care sunt inregistrati toti avocatii care au consimtit sa indeplineasca activitatea de curator special.

10. Orice mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii

 

Cititi si: Procedura civila: Partea din hotarare care poate fi atacata cu recurs

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și