Concursuri si examene, Drept civil, Noutati editoriale

Capacitatea civilă a persoanei fizice. Extras din Fișe de drept civil (ed. a 7-a) – Gabriel Boroi

Like & Share

Fișe de drept civilExtras din volumul Fișe de drept civil. Ed. a 7-a, revizuită și adăugită. Partea generală. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligațiile. Contractele. Moștenirea  

Ne bucurăm să vă anunțăm că suntem gata să trimitem în tipar o nouă ediție (a 7-a) a Fișelor de drept civil – autori Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu și Ioana Nicolae.

Au fost câteva luni intense de muncă, atât din partea echipei de autori, cât și a colegilor din redacție; ediția de anul acesta apare un pic mai târziu decât în anii anteriori, dar vă asigurăm că a meritat așteptarea.

În primul rând, pentru că această ediție include toate completările aduse în 2021 și 2022 tematicii examenelor și concursurilor de admitere la INM, în magistratură, avocatură și notariat.

Dar, mai ales, pentru că Fișele de drept civil reprezintă acum și una dintre primele cărți publicate în România după adoptarea și intrarea în vigoare a Legii nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, o lege cu implicații în aproape toate materiile Codului civil.

După cum veți vedea, modificările aduse sunt semnificativ mai ample decât se părea la o primă privire.

Aveți în față o lucrare unică și complexă, în două volume, care tratează unitar tematica pentru toate concursurile de admitere și definitivat în profesiile juridice.

Mai mult decât atât, aceste Fișe de drept civil prezintă materia în mod concis și accesibil, axat pe înțelegerea și asimilarea noțiunilor de bază ale dreptului civil, deci, fără teoriile și dezbaterile doctrinare.

Despre ediția a 7-a:

 • 41 de fișe din toate materiile dreptului civil: Partea generală, Persoanele, Drepturile reale, Obligațiile, Contractele, Moștenirea, Familia.
 • O ediție amplu revizuită și adăugită.
 • Acoperă tematica pentru examenele de admitere la INM și în magistratură, de primire în profesia de avocat (avocat stagiar), precum și cel de admitere în notariat (notari stagiari).
 • Fișele existente au fost restructurate sau completate cu instituții noi și au fost adăugate 2 fișe.
 • În acord cu modificările aduse tematicilor pentru examenele și concursurile privind profesiile juridice, cu titlu de noutate, sunt prezentate pe larg obligațiile complexe (divizibile, solidare și indivizibile), reprezentarea, actul juridic unilateral, regimurile matrimoniale, acțiunile de carte funciară, restituirea prestațiilor, contractul de închiriere și contractul de arendare, sezina, petiția de ereditate și certificatul de moștenitor.
 • Ca urmare a amplelor modificări legislative intervenite în ultimul an, în special cele aduse prin Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, intrată în vigoare la data de 18 august 2022, au fost analizate noile dispoziții privind ocrotirea majorului prin consiliere judiciară și tutelă specială, asistența pentru încheierea actelor juridice, mandatul de ocrotire și au fost actualizate toate fișele privind instituțiile care au fost afectate de aceste modificări.
 • Completează informația din edițiile anterioare, cu numeroase precizări, corelări cu alte instituții, exemple practice și spețe recente din practica judiciară.
 • Cuprinde jurisprudența obligatorie relevantă în materie civilă, respectiv deciziile Curții Constituționale, precum și deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recursuri în interesul legii și cele privind dezlegarea unor probleme de drept în materie civilă.
 • Explicațiile conținute, actualizate și în raport de modificările legislative intervenite, jurisprudența citată, numeroasele exemple și tabele comparative înlesnesc procesul de învățare/reținere și înțelegere, antrenează și dezvoltă procesul de interpretare și aplicare a normelor de drept civil, în contextul testelor tip grile și mini-spețe.

În continuare, redăm în extras una dintre cele 41 de fișe ce fac parte lucrare.

Fişa nr. 6 – extrasă din cartea Fișe de drept civil

PERSOANA FIZICĂ

I. CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE

……………………………………………………………………………………

3. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice

3.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale capacității de exercițiu a persoanei fizice

Noțiune

– acea parte a capacităţii civile care constă în aptitudinea persoanei fizice de a dobândi şi exercita drepturi subiective civile, precum şi de aşi asuma şi executa obligaţii civile, prin încheierea de acte juridice civile;

– definiţie legală: aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile (art. 37 C.civ.).

Premisele capacităţii civile de exerciţiu 

– existenţa capacităţii civile de folosinţă;

– existenţa discernământului, adică existenţa puterii individului de aşi reprezenta corect consecinţele juridice ale manifestării sale de voinţă (această premisă se apreciază în raport cu vârsta, precum şi cu starea sănătăţii minţii);

 • regulile referitoare la capacitatea civilă de exerciţiu vizează numai încheierea actelor juridice civile, însă, în materie delictuală, prezintă relevanţă numai existenţa discernământului (lipsa acestuia antrenând lipsa vinovăţiei), cu precizarea că, în unele sisteme de drept, răspunderea civilă pentru fapta ilicită cauzatoare de prejudicii se angajează chiar şi în cazul lipsei de discernământ.

Caracterele juridice ale capacității de exercițiu a persoanei fizice

– legalitatea: constă în faptul că legea reglementează toate aspectele referitoare la instituirea, începutul, stabilirea conţinutului şi încetarea capacităţii civile de exerciţiu; reglementarea capacității de exercițiu ține exclusiv de domeniul legii, ea nefiind de domeniul voinţei individuale;

– generalitatea: constă în faptul că prin capacitatea civilă de exerciţiu a persoanei fizice se exprimă aptitudinea de a dobândi şi exercita drepturile subiective civile şi de a executa obligaţiile civile prin încheierea oricăror acte juridice civile, cu excepţia celor oprite de lege; gradul de generalitate a capacităţii de exerciţiu diferă după cum este vorba de capacitate de exerciţiu deplină sau restrânsă;

– inalienabilitatea: nu poate forma obiect de renunţare, nici măcar parţială, şi nici obiect de înstrăinare [art. 29 alin. (2) C.civ.];

– intangibilitatea: lipsirea, totală sau parţială, de capacitatea de exerciţiu intervine numai în cazurile şi în condiţiile expres stabilite de lege [art. 29 alin. (1) C.civ.];

– egalitatea: rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenenţa politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum şi orice altă situaţie similară nu au nicio influenţă asupra capacităţii civile (art. 30 C.civ.).

3.2. Situații juridice privind capacitatea de exercițiu a persoanei fizice

Situații juridice

1. capacitatea deplină de exercițiu;

2. capacitatea restrânsă de exercițiu;

3. lipsa capacității de exercițiu.

Capacitatea deplină de exercițiu

Început (dobândire)

Regula

– capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani (art. 38 C.civ.), afară de ipoteza în care cu privire la persoana respectivă a fost instituită măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale (numai în privința actelor juridice care rezultă din hotărârea judecătorească de instituire a măsurii respective); 

 • recunoaşterea capacității depline de exercițiu este condiționată de existența discernământului; legiuitorul prezumă că, la împlinirea vârstei de 18 ani, persoana are discernământ; prezumția este una relativă;
 • majorul care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială este doar asimilat persoanei cu capacitate de exercițiu restrânsă, respectiv persoanei fără capacitate de exercițiu și numai pentru actele juridice sau categoriile de acte juridice cu privire la care instanța de tutelă a stabilit necesitatea încuviințării de către ocrotitor, respectiv necesitatea reprezentării; dacă instanța nu a prevăzut necesitatea încuviințării sau a reprezentării pentru niciun act juridic, măsura consilierii judiciare sau, după caz, a tutelei speciale nu afectează deloc capacitatea deplină de exercițiu a celui astfel ocrotit [interpretarea sistematică a art. 41 alin. (11), art. 43 alin. (1) lit. b), art. 168 alin. (4) şi (5) C.civ.]. 

Excepții

– minorul care se căsătoreşte (începând cu vârsta de 16 ani) dobândeşte capacitate deplină de exercițiu [art. 39 alin. (1) coroborat cu art. 294 alin. (1) C.civ.];

– minorul care a împlinit vârsta de 16 ani poate, pentru motive temeinice, să dobândească anticipat capacitate deplină de exercițiu, în condițiile art. 40 C.civ., prin hotărârea instanței de tutelă, luată cu ascultarea minorului, a părinților sau a tutorelui acestuia şi, dacă este cazul, cu avizul consiliului de familie; 

 • avizul trebuie obţinut obligatoriu, dar nu se impune instanței, astfel că judecătorul este liber să decidă dacă minorul să fie învestit sau nu cu capacitatea de exercițiu deplină;   

– în ipoteza minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă care beneficiază de tutelă specială [art. 164 alin. (6) teza I C.civ.], pentru cazurile (actele juridice) care rezultă din hotărârea judecătorească de instituire a măsurii de ocrotire, capacitatea deplină de exercițiu se poate dobândi prin încetarea măsurii de ocrotire [la expirarea duratei pentru care a fost instituită sau prin ridicarea ei – art. 177 alin. (1) C.civ.] la un moment ulterior celui la care minorul a împlinit 18 ani;

– atunci când instanța de tutelă apreciază că ocrotirea persoanei se poate realiza prin punerea sa sub consiliere judiciară (în cazurile care rezultă din hotărârea judecătorească de instituire a măsurii de ocrotire) şi dispune această măsură cu un an înainte de data împlinirii vârstei de 18 ani, măsura începând să producă efecte de la această dată, persoana respectivă poate dobândi capacitatea deplină de exercițiu prin încetarea măsurii de ocrotire la un moment ulterior celui la care aceasta a împlinit 18 ani [art. 164 alin. (6) teza finală C.civ.].

Conținut

– este dat de aptitudinea generală şi abstractă a celui în cauză de a încheia, personal şi singur, toate actele juridice prin care dobândeşte sau exercită drepturi subiective civile ori îşi asumă sau execută obligaţii civile, cu excepţia actelor juridice care sunt oprite de lege, prin instituirea unor incapacităţi speciale de folosinţă.

Încetare

– odată cu încetarea capacităţii de folosinţă, adică la moartea persoanei;

– prin instituirea consilierii judiciare sau a tutelei speciale (pentru actele juridice care rezultă din hotărârea judecătorească de instituire a măsurii respective);

– faţă de minorul de reacredinţă, prin anularea căsătoriei mai înainte ca acesta să împlinească vârsta de 18 ani [per a contrario art. 39 alin. (2) C.civ.] (în acest din urmă caz este vorba de o încetare temporară a capacităţii depline de exerciţiu, respectiva persoană revenind la capacitatea restrânsă de exerciţiu, dar numai până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, după caz, până la o nouă căsătorie încheiată înainte de această vârstă ori până la dobândirea anticipată a capacităţii depline de exerciţiu în condiţiile art. 40 C.civ.);

 • minorul care a fost de bunăcredinţă la încheierea căsătoriei, ulterior anulată, păstrează capacitatea deplină de exerciţiu [art. 39 alin. (2) C.civ.];
 • minorul care a dobândit deplina capacitate de exerciţiu prin încheierea căsătoriei înainte de a fi împlinit vârsta de 18 ani nu pierde această capacitate în cazul desfacerii căsătoriei prin divorţ şi nici în cazul încetării căsătoriei prin decesul soţului înainte ca minorul respectiv să fi împlinit vârsta de 18 ani.

Fișa poate fi citită și descărcată integral  (format PDF) –> Fisa nr. 6. Persoana fizica

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și