Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice

Dobândirea calităţii de avocat: Condiţiile de înscriere în avocatură

Like & Share

Blogul Juridic Hamangiu vi se adreseaza si dvs. daca sunteti interesat de materiile Dreptului, de la drept civil, procesual civil, drept penal, procesual penal, drept comercial si administrativ, constitutional si nu numai. Scriem din pasiune pentru carti juridice si va tinem la curent cu noutati de la Editura Hamangiu.

Va oferim in randurile de mai jos un scurt extras din lucrarea „Legislatia profesiei de avocat. Editia 2022”, extras referitor la dobandirea calitatii de avocat si conditiile de inscriere in avocatura, cateva aspecte importante:

Legislatia profesiei de avocat. Editia 2022

„Capitolul II. Dobândirea calităţii de avocat
Secţiunea 1. Condiţiile de înscriere în avocatură

Art. 12. (1) Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are exerciţiul drepturilor civile şi politice;
b) este licenţiat al unei facultăţi de drept cu durata stabilită de lege;
c) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege;
d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei.
(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la lit. d) a alin. (1) trebuie dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită în condiţiile prevăzute în statutul profesiei.

Art. 13. (1) Membrul unui barou dintr‑o altă ţară poate exercita profesia de avocat în România, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege.
(2) Pentru a acorda consultanţă juridică privind dreptul românesc, avocatul străin are obligaţia de a susţine un examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limbă română, organizat de U.N.B.R.
(3) Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România, la alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevăzute la art. 5.
(4) Avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în faţa instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe jurisdicţionale şi judiciare, cu excepţia celor de arbitraj internaţional.
(5) Onorariile cuvenite avocatului străin se vor înregistra şi se vor plăti integral în România.
(6) Avocatul străin care exercită profesia în România este obligat să se înscrie în tabloul special ţinut de fiecare barou şi se supune prevederilor prezentei legi, ale statutului profesiei şi codului deontologic.

Art. 14. Este nedemn de a fi avocat:
a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei[1];
b) cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârşit abateri disciplinare grave, sancţionate cu măsura excluderii din profesie, ca sancţiune disciplinară;
c) cel căruia i s‑a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
d) cel în sarcina căruia s‑a reţinut, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive sau prin acte ale organelor profesiei de avocat, fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice formă, exercitarea fără drept de către o persoană a profesiei de avocat. Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 230/2022 (M. Of. nr. 519 din 26 mai 2022), Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 sunt neconstituţionale.

Art. 15. Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat;
b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri;
c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ.

Art. 16.
[1] Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:
a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene;
b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior, activităţi didactice cu conţinut juridic în învăţământul liceal şi gimnazial;
c) activităţi în domeniul cercetării ştiinţifice sau al creaţiei intelectuale;
d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, practician în insolvenţă, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, expert în executarea contractelor cu finanţare europeană;
e) alte activităţi prevăzute de lege.

Notă. Potrivit art. 82 [2] din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003):
„(1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de parlamentar, doreşte să exercite şi profesia de avocat nu poate să pledeze în cauzele ce se judecă de către judecătorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţă juridică la parchetele de pe lângă aceste instanţe.
(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate acorda asistenţă juridică suspecţilor ori inculpaţilor şi nici nu îi poate asista sau reprezenta în instanţe în cauzele penale privind:
a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
c) infracţiunile de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209‑217 din Codul penal;
d) infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată [în prezent, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – n.r.];
e) infracţiunile contra securităţii naţionale, prevăzute la art. 394‑410 şi 412 din Codul penal, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;
f) infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, prevăzute la art. 266‑288 din Codul penal;
g) infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război, prevăzute la art. 438‑445 din Codul penal.
(3) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate să pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau instituţiilor publice, a companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale în care acestea sunt părţi. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate statului român, în faţa instanţelor internaţionale.
(4) Prevederile alin. (1)‑(3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în proces sau acordă asistenţă ori reprezentare soţului sau rudelor până la gradul IV inclusiv”.
Art. 17. (1) Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel puţin anual şi la nivel naţional, potrivit prezentei legi şi Statutului profesiei de avocat.
(2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi se desfăşoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată şi aprobată de Consiliul U.N.B.R.

 

[1] Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 225 din 4 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 22 iunie 2017, s‑a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatându‑se că sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” este neconstituţională.

[2] Art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic din Legea nr. 184/2021.”

Va invitam sa aflati mai multe detalii despre lucrare pe site-ul Editurii Hamangiu. 

Descoperiti si alte articole despre noutati editoriale>>>

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și