Evenimente

Executarea silita in practica – Teme in dezbatere

Like & Share

Conferinta Executarea Silita in Practica – consulta mai jos temele in dezbatere (lista provizorie, cu caracter orientativ):

pdf iconDescarca lista de teme actualizata in format pdf

(lista provizorie, cu caracter orientativ)

articolului de mai sus)?

 1. Aspecte privind executarea silită în cazul evacuării – (Claudiu Constantin DINU)
 2. Calitatea procesuală a executorului judecătoresc în contestația la executare(Delia Narcisa THEOHARI)
 1. Vânzarea titlurilor de valoare și a unor bunuri cu regim de circulație special (art. 757 C.pr.civ.)
 2. Validarea popririi în baza adresei de înființare a popririi desființată prin contestație la executare.
 3. Perimarea executării – constatare exclusivă pe calea principală arătată de Cod sau/și prin contestație la executare (Delia Narcisa THEOHARI)
 4. Principiul disponibilității în executarea silită – în ce limite? – (Mirela STANCU)
 5. Amendarea executorului pentru împiedicarea sau tergiversarea executării – pe cale principală sau numai în cadrul contestației la executare? – (Claudiu Constantin DINU)
 6. Valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural național
 7. Executarea silită împotriva instituțiilor publice
 8. Consecințele întoarcerii executării asupra cheltuielilor de executare(Delia Narcisa THEOHARI)
 9. Răspunderea executorului judecătoresc pentru maniera în care realizează activitatea de executare silită
 10. În ce măsură înscrisul autentic notarial poate constitui titlu executoriu pentru executare silită prin predare, respectiv a obligației de a face? – (Claudiu Constantin DINU)
 11. În ce măsură termenul de prescripție se întrerupe odată cu depunerea cererii de învestire cu formulă executorie?(Delia Narcisa THEOHARI)
 12. Posibilitatea intervenției în situația executării silite prin poprire
 13. Posibilitatea popririi sumelor de bani “datorate” de executorul judecătoresc creditorului (a se vedea și art. 873 C.pr.civ.) – (Mirela STANCU)
 14. Consecințele notării sechestrului dispus în cadrul proceselor penale – (Claudiu Constantin DINU)
 15. Evacuarea debitorului încă proprietar (art.830 C.pr.civ.). Condiții – (Claudiu Constantin DINU)
 16. Momentul transmiterii proprietății imobilului (art. C.pr.civ.). Efecte
 17. Obligația terțului poprit de a răspunde în scris urmare a primirii adresei de înființare a popririi, în contextul termenului de o lună (termen de decădere?) în care poate fi sesizată instanța de validare
 18. Posibilitatea executorului judecătoresc de a cenzura onorariul avocațial la momentul întocmirii încheierii de cheltuieli, în măsura în care acesta este stabilit într-un cuantum prea mare. – (Claudiu Constantin DINU)
 19. Vânzarea de către creditor a bunurilor ipotecate (art.622 (5) C.pr.civ.). Situația urmăririi bunului respectiv de alți creditori.
 20. Posibilitatea continuării executării silite la cererea creditorului intervenient care deține o creanță fiscală în situația în care creditorul urmăritor a renunțat la executare/a încasat debitul
 21. Consecințele achitării debitului după întocmirea procesului-verbal de licitație și adjudecarea bunului. Momentul ultim până la care debitorul poate achita debitul. – (Mirela STANCU)
 22. Compensația în faza executării silite. Renunțarea expresă/tacită.
 23. Situația sumelor care creditează contul debitoarei după momentul suspendării executării silite (eventual voluntare).
 24. Urmărirea bunurilor comune ale soților în situația în care titlul executoriu a fost obținut împotriva unuia dintre soți (art.351 Cod civil).
 25. Hotărârea instanței pronunțată în contestația la executare. Momentul de la care aceasta este executorie.(Dumitru Marcel GAVRIȘ)
 26. Problema conexării dosarelor de executare vs. cererile de intervenție în procedura de executare silită și înscrierile la distribuirile de sume.
 27. Problema executării împotriva moștenitorilor în ce privește succesiunile deschise pe noul Cod civil – întinderea obligațiilor moștenitorului.
 28. Procedura urmăririi mărcilor înregistrate la OSIM.
 29. Procedura urmăririi navelor și aeronavelor.
 30. Procedura validării popririi în ce privește terțul care are obligații de plată cu executare succesivă către debitor – când se poate cere validarea popririi?(Delia Narcisa THEOHARI)
 31. Posibilitatea urmăririi bunurilor în privința cărora s-au înființat măsuri asigurătorii dispuse în cadrul proceselor penale. – (Claudiu Constantin DINU)
 32. Situația sumelor consemnate la dispoziția executorului judecătoresc care nu au fost distribuite până la deschiderea procedurii insolvenței.
 33. Procedura de recuperare a sumelor de bani la care a fost obligat administratorul societății dizolvate, ca urmare a unei acțiuni în atragerea răspunderii personale – competența efectuării executării și distribuirea sumelor de bani rezultate din executare.
 34. Interpretarea dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă în raport cu dispozițiile art. 703 alin. (1) din Codul de procedura civilă.
 35. Posibilitatea executării garanților în situația în care împotriva debitorului s-a deschis procedura insolvenței persoanei juridice, legea prevăzând suspendarea/încetarea executării silite împotriva patrimoniului debitorului.
 36. Aplicabilitatea modificărilor şi completărilor noului Cod de procedură civilă în timp. Dacă aceste modificări şi completări se aplică şi executărilor silite începute înainte de modificarea Codului.
 37. Data/momentul eliberării/distribuirii sumelor rezultate din executarea silită imobiliară. Dacă se pot sau nu elibera/distribui sumele rezultate din vânzarea imobiliară, înainte de expirarea termenului de 1 lună în care se poate contesta procesul-verbal de licitaţie, având în vedere că executarea silită nu este suspendată.
 38. Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil. Dacă acesta este titlu executoriu pentru evacuare, având în vedere dispoziţiile art. 100 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activității notariale. – (Claudiu Constantin DINU)
 39. Procedura executării silite împotriva moştenitorilor, efectuată asupra unui imobil ipotecat/neipotecat, în cazul în care moştenirea nu a fost dezbătută sau acceptată. – (Roxana STANCIU)
 40. Vânzarea titlurilor de valoare şi a unor bunuri cu regim de circulaţie special (art. 757 C.pr.civ.). Procedura urmăririi mărcilor înregistrate la OSIM. Valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional, a monumentelor istorice şi a imobilelor din zona de siguranţă a unităţilor militare.
 41. Principiul disponibilităţii în executarea silită – în ce limite?
 42. Consecinţele notării sechestrului dispus în cadrul proceselor penale. Posibilitatea urmăririi bunurilor în privinţa cărora s-au înfiinţat măsuri asigurătorii dispuse în cadrul proceselor penale. (Claudiu Constantin DINU)
 43. Vânzarea de către creditor a bunurilor ipotecate (art. 622 alin. (5) C.pr.civ.). Situaţia urmăririi bunului respectiv de alţi creditori.
 44. Posibilitatea continuării executării silite la cererea creditorului intervenient care deţine o creanţă fiscală, în situaţia în care creditorul urmăritor a renunţat la executare/a încasat debitul. În ce măsură creditorii titulari ai unor creanţe fiscale pot formula cerere de intervenţie în cadrul executării silite în conform C.pr.civ., în condiţiile în care executarea acestor creanţe nu este de competenţa executorilor judecătoreşti? Dacă nu este admisibilă cererea de intervenţie, în ce măsură pot participa la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită?
 45. Caracterul sesizabil sau insesizabil al sumelor de bani reprezentând subvenții APIA acordate în cadrul schemelor de plată unică încadrate în schemele de asistență financiară nerambursabilă din fonduri comunitare, precum și cele acordate în cadrul schemelor de plată care au drept sursă de finanțare bugetul de stat; posibilitatea instituirii de garanții reale asupra acestor sume de bani. Avem în vedere tratarea in mod distinct a situației sumelor provenind din FEADR, FEGA și bugetul de stat.
 46. Caracterul executoriu al hotărârilor pronunțate de instanțele de executare în cadrul contestațiilor la executare (art. 651 alin. 4 NCPC) și obligativitatea executorului de a se supune de îndată acestor hotărâri art. 720 alin. (4) și (5) NCPC; avem în vedere perioada de la pronunțare, până la rămânerea definitivă, în sensul că executorul se va supune încheierii executorii de la pronunțare sau de la rămânerea definitivă a hotărârii? (Dumitru Marcel GAVRIȘ)
 47. Creanța statului și unităților administrativ-teritoriale care nu a fost făcută publică prin înregistrarea în registrele de publicitate (cartea funciară pentru imobile sau arhiva electronică de garanții reale mobiliare pentru bunuri mobile, etc) va fi reținută în cazul distribuirii sumelor de bani realizate prin urmărire silită la ordinea de preferință prevăzută de dispozițiile art. 865 alin. 1 lit. e) NCPC republicat sau de dispozițiile art. 865 alin. 1 litera j) NCPC republicat?, având în vedere următoarele dispoziții legale:

– în preambulul (teza I) alin. 1 al art. 865 NCPC republicat se prevede că: „(1) În cazul în care urmărirea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când, până la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, au depus şi alţi creditori titlurile lor, executorul judecătoresc procedează la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel …..”, fiind apoi enumerată ordinea de preferință de la litera a) până la litera j).

Or, în această materie avem o dispoziție legală care prevede altfel, și anume art. 2328 din Noul Cod Civil care reglementează preferința acordată statului și art. 153 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod Civil. Conform art. 2328 din noul Cod Civil, „preferința acordată statului și unităților administrativ-teritoriale pentru creanțele lor se reglementează prin legi speciale. O asemenea preferință nu poate afecta drepturile dobândite anterior de către terți.” În aplicarea art. 153 din Legea nr. 71/2011, art. 2328 noul Cod Civil prevede că „preferința acordată statului și unităților administrativ-teritoriale pentru creanțele lor nu va fi opozabilă terților înainte de momentul la care a fost făcută publică prin înregistrarea în registrele de publicitate. O asemenea preferință va dobândi rang de prioritate de la momentul la care preferința a fost făcută publică. ”

– ar rezulta, așadar, că pentru acordarea dreptului de preferință al statului și unităților administrativ-teritoriale, textul de lege stabilește două momente importante:

 1. a) opozabilitatea creanțelor statului care conform Legii nr. 71/2011 este asigurată doar de la momentul în care aceasta a fost făcută publică prin înregistrarea în registrele de publicitate (cartea funciară pentru imobile sau Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare pentru bunuri mobile, etc).
 2. b) dobândirea rangului de preferință, 153 din Legea nr. 71/2011 prevăzând că o asemenea preferință va dobândi rang de prioritate de la momentul la care preferința a fost făcută publică.

– regimul juridic al preferinței acordate statului se uniformizează și se supune acelorași reguli ca orice alte garanții de drept civil, după cum reiese din art. 2328 din Noul Cod Civil, teza a II-a.

– prin urmare, dispozițiile art. 865 alin. 1 litera e) NCPC republicat ar trebui puse în acord cu dispozițiile art. 2328 din noul Cod Civil și art. 153 din Legea nr. 71/2011, rezultând astfel că în privința creanțelor statului și unităților administrativ-teritoriale, distribuirea sumelor realizate din urmărirea silită se va face conform ordinii de preferință prevăzută de art. 865 alin. 1 litera e) NCPC republicat, doar în situația în care statul sau unitățile administrativ-teritoriale și-au înscris creanțele în registrele publice? – (Roxana STANCIU)

 • Executorul judecătoresc este obligat să se conformeze hotărârii de admitere a contestației la executare de la pronunțarea soluției pe fondul cauzei sau după ce soluția rămâne definitivă?

Avem în vedere următoarele texte de lege:

– pe de-o parte dispozițiile art. 720 alin. 5 NCPC republicat, care îl obligă pe executor să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanță, în caz de admitere a contestației, fără ca acest alineat să precizeze și condiția ca hotărârea instanței să rămână definitivă.

– art. 651 NCPC republicat – Instanța de executare – reglementează în alin. 3 că instanța de executare soluționează contestațiile la executare…., iar în alin. 4 că …în toate cazurile instanța se pronunță prin încheiere executorie…, deși soluția la fond privind contestația la executare se pronunță printr-o sentință civilă.

Putem totuși concluziona că prin coroborarea art. 720 alin. 5 cu art. 651 alin. 3 și 4 NCPC republicat, soluția de la fond din contestația la executare este executorie, chiar dacă art. 651 alin. 4 se referă expres la încheiere?

Dacă răspunsul este afirmativ, atunci care este finalitatea practică a art. 720 alin. 4 NCPC republicat: (4) Hotărârea de admitere sau de respingere a contestației, rămasa definitiva, va fi comunicata, din oficiu si de îndată, si executorului judecătoresc? (Roxana STANCIU)

 • In cazul ofertei reale de plata ce are ca obiect predarea unui bun (ex: card acces, chei, aparat medical, instrument muzical etc.), in cazul in care creditorul refuza primirea bunului. Unde va fi consemnat/depozitat bunul? Cine va avansa si suporta cheltuielile ocazionate de consemnare/depozitare? Pe ce perioada va fi consemnat/depozitat bunul? Când va fi considerat debitorul ca fiind eliberat de obligație?
 • Firma de recuperare creanțe se poate subroga in drepturile unei instituții financiar bancare, in urma unei cesiuni de creanța izvorâta intr-un contract de credit, respectiv are dreptul de a calcula dobânda bancara, comisioanele bancare, de administrare etc., stabilite prin contractul de credit?
 • Executarea silita a dispozițiilor privind încredințarea minorului. (Dumitru Marcel GAVRIȘ)
 • TVA – executarea silita.
 • Constatarea de urgenta a unei stări de fapt in condițiile art.364 NCPC. Intervenția instanței. Aprecierea urgentei. In ce măsura existenta unui proces pe rol constituie o condiție pentru efectuarea constatării. Limitele constatării. Momentul la care constatarea poate fi apreciata ca abuziva.(Delia Narcisa THEOHARI)
 • Adjudecarea imobilului in contul creanței de către creditorul urmăritor in ipoteza in care are obligația de a depune pana la concurenta prețului de adjudecare si sumele necesare pentru plata creanțelor creditorilor privilegiați (art.850 alin 2 NCPC). Pentru sumele astfel depuse se impune efectuarea proiectului de distribuire sau pot fi considerate sume depuse cu afectațiune speciala si eliberate direct creditorilor privilegiați? – (Roxana STANCIU)
 • Prevederile art.351 si art. 354 NCC. In ce măsura executorul judecătoresc poate constata ca datoria este comuna in măsura un care numai unul dintre soți s-a obligat. – (Dumitru Marcel GAVRIȘ)
 • Obligaţiile executorului judecătoresc prin raportarea la decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, în Dosarul nr. 20/2013, prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa, privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
 • În situația titlurilor executorii reprezentate de contracte de credit, atât creditorii unităţi bancare cat si creditorii cesionarii solicita de multe ori atat debitul principal, cat si dobânzile, penalitățile, comisioanele etc. stabilite prin contract. In ce masura aceste sume pot fi solicitate de creditorul cesionar? Cui incumba obligația de a calcula cuantumul acestora? (Avem in vedere situatia in care calculul este de o complexitate ridicata). Art.628 alin 2 NCPC. Cum ar trebui sa se raporteze executorul judecătoresc la cererea creditoarei prin care i se comunica debitul restant ca urmare a calculării acestor dobânzi si penalităţi?
 • Momentul ultim pana la care creditoarea poate depune la dosarul de executare dovada onorariului avocațial in faza de executare si prin urmare solicita emiterea unei noi încheieri de cheltuieli? (avem in vedere situația in care creditoare depune aceasta cerere cu o zi înaintea termenului stabilit pentru eliberare/distribuirea sumelor rezultate din executare) .
 • 902 NCPC precede ca „Daca, după încheierea procesului-verbal de predare silita, debitorul sau orice alta persoana, in lipsa consimţământului expres prealabil ori a unei hotărâri judecătorești, pătrunde sau se reinstalează in imobil, la cererea creditorului ori a altei persoane interesate, se va putea face o noua executare silita in baza aceluiași titlu, fără somaţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă”. (Dumitru Marcel GAVRIȘ)
 • Condiții pentru efectuarea unei noi executării silite? (Cu titlu de ex: In ce măsura se poate proceda la o noua executare silita in situația in care s a scurs o perioada lunga de timp de la prima executare silita??). Impedimente la efectuarea celei de-a doua, a treia… executare silita? Imposibilitatea persoanei de evacuat de a se apăra in condițiile in care nu este somata! Cine ar putea formula aceasta noua cerere de executare silita in afara creditorului? “altei persoane interesate”. Cea de a doua executare va avea loc in cadrul aceluiași dosar de executare, ori creditarea/alta persoana interesata se poate adresa si unui alt executor judecătoresc?(Dumitru Marcel GAVRIȘ)
 • Calitatea procesuala a executorului judecătoresc in procedura insolventei persoanei juridice, astfel cum este reglementata de Legea 85/2014, respectiv in ce măsura are calitate procesuala executorul judecătoresc sa formuleze cerere de înscriere pe tabelul creditorilor privind cheltuielile de executare astfel cum au fost stabilite prin încheierea emisa in condițiile art.670 CPC si necontestata.
 • Conexarea executărilor ( art. 654) CPC – consecințele neformulării unei cereri de conexare de către orice persoană interesata sau de executorul judecătoresc.
 • Intervenția tardiva a creditorilor descriși la art. 690 alin. 2 pct. 3. Executorul judecătoresc va înregistra cererea si o va transmite instanței de executare competente sau va pronunța încheiere de respingere a înregistrării , fiind obligat totuși să ţină cont de acest tip de creditor la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita (teza a doua a articolului de mai sus)? – (R. Stanciu)
 • Intervenție. Termen de intervenție. (art. 691 CPC ). Ce a intenționat să dispună legiuitorul prin formularea ,, până la termenul stabilit de executor pentru valorificarea ………. a bunurilor mobile sau imobile urmărite”? Care este de fapt acest termen? – (Roxana STANCIU)
 • Încetarea executării silite ( art. 703 CPC). In condițiile in care cazurile de încetare sunt limitativ prevăzute, cum poate înceta executarea silita când se contata ca același titlu executoriu este pus in executare de mai mulți executori concomitent? – (Roxana STANCIU)
 • Compensația legala in cadrul executării silite( art. 646 alin 2 CPC). Creditorul nu poate cere compensația? Nu se pot compensa sumele datorate de părţi în baza aceluiași titlu executoriu? – (Dumitru Marcel GAVRIȘ)
 • Cheltuielile legate de copierea dosarelor de executare silita. Când are executorul obligația efectiva de a comunica dosarul, înainte sau după plata efectiva a contravalorii? [1] (Roxana STANCIU)
 • Când se poate dispune evacuarea debitorului din imobilul vândut la licitație publica? Comparație intre codul de procedura civila aflat in vigoare pana la data de 16.10.2014 si cel actual. [2]
 • Care este termenul maxim sau rezonabil pe care îl poate stabili executorul judecătoresc  in procedura ofertei reale de plata având in vedere faptul ca art. 1006 si următoarele din Codul de procedura civila nu prevăd un astfel de termen? – (Roxana STANCIU)
 • În situația in care instanța de executare dispune într-un dosar având ca obiect conexare dosare de executare următoarea soluție: admite cererea. conexează executarea silită imobiliară începută în dosarul de executare nr. 67/2014 al bej x la executarea silită imobiliară începută în dosarul de executare nr. 229/2012 al bej y. dispune trimiterea dosarelor conexate la bej y…, bej x mai poate întocmi în dosarul de executare nr. 67/2014 alte proceduri execuționale (ex. popriri salariu, conturi, urmărire silită a bunurilor mobile), exceptând bineînțeles urmărirea imobilului în privința căreia instanța de executare a hotărât că se conexează la bej y?(Roxana STANCIU)
 • Dacă debitorul este o societate comercială plătitoare de tva (înregistrată în scopuri de tva) și se urmăresc silit următoarele bunuri imobile proprietatea acestuia debitor:

– un teren intravilan, construibil-înscris în cartea funciară

– o construcție edificată pe terenul de mai sus, mai veche de 1 an, neînscrisă în cartea funciară.

– construcția (lucrare autonomă) este supusă urmăririi silite odată cu terenul înscris în cartea funciară, conform art. 814 alin. 3 ncpc republicat .

Valoarea la care a fost evaluată construcția este mai mare decât valoarea la care a fost evaluat terenul, prin raportul de expertiză întocmit în dosar.

În acest caz, executorul judecătoresc trebuie să aplice/să încaseze tva doar la teren sau se poate considera că operațiunea de vânzare este scutită de tva în baza art. 141 alin. 2, litera f) –titlul vi-taxa pe valoare adăugată din codul fiscal român în vigoare, coroborate cu prevederile din normele metodologice de aplicare a art. 141 alin. 2, litera f) –titlul vi din codul fiscal, aprobate prin hg nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare?

Potrivit textelor de lege mai sus menționate, dacă atât terenul, cât și construcțiile aferente formează un singur corp funciar, identificat printr-un singur număr cadastral, în conformitate cu dispozițiile art. 141 alin. 2, litera f) –titlul vi-taxa pe valoare adăugată din codul fiscal român în vigoare, coroborate cu prevederile din normele metodologice de aplicare a art. 141 alin. 2, litera f) –titlul vi din codul fiscal, aprobate prin hg nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea de vânzare silită prin licitație publică a acestora ca livrare de construcții și terenuri în sensul codului fiscal intră în categoria operațiunilor scutite de tva, dacă terenul are o valoare de evaluare mai mică decât cea a construcțiilor, astfel că urmează regimul construcțiilor sau intră în categoria operațiunilor care nu sunt scutite de tva, dacă valoarea terenului este mai mare decât cea a construcțiilor, astfel că se percepe tva.

Se poate interpreta prin analogie, în cazul în care construcția nu este înscrisă în cartea funciară, că formează un singur corp funciar cu terenul, pentru a deveni aplicabile dispozițiile legale de mai sus?

 • Cum trebuie să procedeze în practică executorul judecătoresc, după ce banca sau un alt terț poprit, îl înștiințează că împotriva debitorului sunt înființate mai multe popriri anterioare, iar terțul poprit a indisponibilizat o sumă de bani care este insuficientă pentru îndestularea tuturor popririlor?
 • In cazul în care un creditor solicita executarea silita in baza unui contract de credit doar pentru debitul principal restant (creditul acordat) fără a solicita executarea silită și pentru accesorii, cu toate că în baza titlului executoriu ar fi avut dreptul să solicite și dobânzi sau penalități. Încuviințarea executării silite se dă pentru debitul principal restant și cheltuielile de executare. Ulterior creditorul cesionează creanța cu tot cu dreptul la accesorii (dobânzi, etc.), iar creditorul cesionar pretinde executorului judecătoresc să-i recupereze atât debitul principal, cât și accesoriile. Cum trebuie să procedeze executorul? va emite în același dosar încă o încheiere de încuviințare a executării silite și pentru accesoriile creanței principale?(Dumitru Marcel GAVRIȘ)

[1] Adresez aceasta intrebare intrucat am avut surpriza sa trimit copiile, numarul de cont unde sa achite si ulterior sa nu ma contacteze nimeni, sa trimit copiile la instanta impreuna cu o factura care a ramas neachitata sau o adresa  catre instanta prin care am solicitat plata in avans si ulterior sa fiu amendat de catre instanta pentru ca nu m-am conformat dispozitiilor de copiere si comunicare la termen.

[2] . Cred ca este interesant sa discutam aceasta tema intrucat o multime de colegi au pe rolul birourilor dosare inregistrate cu bunuri imobile pe ambele proceduri, iar din discutiile cu cativa dintre ei am descoperit ca nu au o parere unitara.

Detalii conferinta, program si inscrieri pe hamangiu.ro

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și