Grila 349 din capitolul al VI-lea Succesiuni, volumul: Culegere de subiecte date la concursuri și examene cu explicații ale variantelor de răspuns. 1 Drept civil | Autori: Tudor-Vlad Rădulescu, Teona Elena Rădulescu

X decedează, moștenirea fiind acceptată de către Y, fratele consangvin al defunctului, Z, fiul fratelui bun, predecedat, al defunctului și T, unchiul defunctului. Prin raportare la această situație de fapt:

A. Z va putea încheia singur pentru o perioadă de trei ani un contract de locațiune privind un bun din masa succesorală;
B. Y va culege 1/3 din moștenire;
C. oricare dintre moștenitori va putea încheia singur un contract de comodat având ca obiect un bun din masa succesorală.

EXPLICAȚII

T, unchiul defunctului, care face parte din clasa a IV-a de moștenitori, este înlăturat de la moștenire de către colateralii privilegiați (Y și Z) care fac parte din clasa a II-a de moștenitori, conform principiului chemării la moștenire a rudelor în ordinea claselor de moștenitori.

Astfel, având în vedere că la moștenirea defunctului X vin frați din categorii diferite (frați consangvini și frați buni), moștenirea se va împărți pe linii, adică moștenirea lăsată de fratele decedat se împarte în două părți egale, 1/2 pentru linia paternă și 1/2 pentru linia maternă, conform art. 981 alin. (3) C.civ. Prin urmare, jumătatea paternă se va împărți între Y și Z, acesta din urmă venind prin reprezentarea tatălui său predecedat (fratele bun al defunctului, F). Așadar, fiecare va moșteni în cadrul acestei linii 1/4. Jumătatea maternă i se cuvine doar lui Z. Acesta va primi o cotă de 3/4 din moștenire, reprezentând suma cotelor de 1/4 și 1/2, grație privilegiului dublei legături, iar Y doar o cotă de 1/4. Așadar, varianta de răspuns de la litera B este greșită.

Atunci când, prin deschiderea unei succesiuni, moștenirea lui de cuius este acceptată de mai mulți moștenitori, fiecare dintre aceștia dobândește o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra patrimoniului succesoral, fiind deci coproprietari cu privire la bunurile moștenite (Fișe, 2018, p. 338). În consecință se vor aplica regulile coproprietății obișnuite. Așadar, în ceea ce privește încheierea unui contract de locațiune pe o perioadă de 3 ani, acesta este asimilat contractelor de administrare, potrivit art. 641 alin. (1) coroborat cu art. 641 alin. (4) C.civ., act de administrare care poate fi încheiat cu acordul coproprietarilor care dețin majoritatea cotelor părți. După cum am arătat mai sus, Z va deține o cotă de 3/4 din moștenire, deci Z deține majoritatea cotelor părți și, prin urmare, va putea încheia singur contractul de locațiune pe o perioadă de 3 ani, fără acordul lui Y. Deci varianta de răspuns de la litera A este corectă.

Varianta de răspuns de la litera C este greșită, întrucât unchiul defunctului T nu va putea încheia un contract de comodat asupra unui bun din masa succesorală, T fiind înlăturat de la moștenire de cei doi colaterali privilegiați, deci nu oricare dintre moștenitori va putea încheia un astfel de contract. În plus, contractul de comodat este un act de folosință cu titlu gratuit și este asimilat actelor de dispoziție, potrivit art. 641 alin. (4) C.civ. Prin urmare, pentru încheierea sa valabilă de către Y sau Z, este necesar acordul tuturor coproprietarilor, respectiv acordul lui Y și lui Z.

Răspuns: A
(primire în profesie – avocat definitiv, 2016)

Mai multe grile pe tema Succesiuni, puteți consulta în extrasul de AICI.

Culegere_drept-civil

Please follow and like us: