Blog Juridic, Noile Coduri, Stiri juridice

Neimpozitarea pensiilor mai mici de 2000 lei şi eliminarea CASS pentru pensionari: modificări 2017 ale Codului fiscal şi ale Legii nr. 95/2006

Like & Share

Forma trimisă spre promulgare | preluată de pe www.cdep.ro

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.  100.  –  Venitul  impozabil  lunar  din  pensii  se  stabileşte  prin
deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.”

2. La articolul 101, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi  executorii, impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma    totală    a    contribuţiei    individuale    de    asigurări    sociale    de sănătate, datorată, după caz, potrivit legii în vigoare în perioada  căreia îi sunt aferente şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii.  Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul astfel reţinut se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.”

3. La articolul 132, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au
obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din arendare, precum şi a persoanelor juridice care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului datorat de persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8) şi (9), care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.”

4. La articolul 153 alineatul (1), litera e) se abrogă.

5. La articolul 153, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), care deţin o asigurare
pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru  al  Uniunii  Europene,  Spaţiului  Economic  European  şi Confederaţiei  Elveţiene  sau  în  statele  cu  care  România  are  încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.”

6. Denumirea marginală   a   articolului    160  şi   alineatul  (1)  se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate pentru persoanele fizice cu venituri din pensii şi de către cele care primesc indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
Art. 160. – (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul lunar din pensii. Contribuţia se suportă de la bugetul de stat.”

7. La articolul 168, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(9)  Calculul  contribuţiei  de  asigurări  sociale  de  sănătate  pentru persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se realizează de către organul fiscal competent în baza declaraţiei specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declaraţiei privind venitul estimat  prevăzute  la  art.  120,  după  caz,  cu  respectarea  prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.”

8. La articolul 168, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (91)-(93), cu următorul cuprins:
„(9 ind. 1) Informaţiile privind cuantumul contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate calculată conform alin. (9) se comunică de către A.N.A.F. Ministerului Sănătăţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(9 ind. 2) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii, precum şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k), calculează şi comunică Ministerului Sănătăţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile privind cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat.

(9 ind. 3)   În   vederea   înregistrării    în   Registrul    unic   de   evidenţă   al asiguraţilor,   A.N.A.F.,   Casa   Naţională   de   Pensii   Publice,   prin   casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k), transmit Casei Naţionale de    Asigurări de  Sănătate, în  format electronic, în  condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din  Legea  nr.  95/2006,  republicată,  cu   modificările  şi  completările ulterioare,  listele  persoanelor  fizice  care  realizează  venituri  din  pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat.”

9. La articolul 169, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 169. – (1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice şi juridice care au  calitatea de  angajatori sau persoanele asimilate acestora;
b) instituţiile prevăzute la a 153 alin. (1) lit. g) – i) şi l) – o);
c) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de    pensii,    pentru    persoanele    preluate    în    plata
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
d) persoanele care  realizează  în  România  venituri  din  salarii  sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

………………………………………………………………………………..…………………

(6) Pentru   transformarea    în   lei   a   sumelor   obţinute   în   valută reprezentând venituri din pensii realizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (5), se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă depunerii declaraţiei privind venitul estimat.”

10. La articolul 169, alineatele (7) – (10) se abrogă.

Art. II. – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015,  cu modificările şi  completările ulterioare, se  modifică după  cum urmează:

1. La articolul 222 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. e), calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează de la data la care contribuţia la fond nu se mai suportă potrivit art. 269 alin. (1) lit. b).”

2. La articolul 222, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Stabilirea obligaţiilor la fond în cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate, se stabileşte prin ordin comun al preşedintelui CNAS şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.”

3. La articolul 224 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;”

4. La articolul 266, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate se datorează şi se calculează potrivit   prevederilor   Legii   nr.   227/2015   privind   Codul   fiscal,   cu modificările şi completările ulterioare.”

5. La articolul 268, alineatele (2) – (4) se abrogă.

6. La articolul 269 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 224 alin. (2) lit. g), prin bugetul Ministerului Sănătăţii în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

7. La articolul 277, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)  Casele  de  asigurări  gestionează  bugetul  fondului  aprobat,  cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, şi pot derula şi dezvolta şi activităţi pentru valorizarea fondurilor gestionate.”

Art.    III.    –    Prin    derogare    de    la    prevederile    art.    4    din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile prevăzute în prezenta lege se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.

Nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial.
Varianta pdf poate fi descărcată aici.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și