Blog Hamangiu

Editura Hamangiu – Partenerul tau de drept

Tag: gabriel boroi

[Model Fișă] Ipoteca | Fișe de drept civil. Ediția a 5-a

Model Fișă din volumul Fișe de drept civil. Editia a 5-a. Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea.

Autori: Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Ioana Nicolae

Fișele de drept civil reprezintă, în acest moment, unica lucrare de acest gen, în materia dreptului civil, care tratează integrat întreaga tematică pentru toate concursurile de admitere şi definitivat în profesiile juridice.

Fișele de drept civil sunt destinate mai ales candidaților ce se pregătesc pentru aceste concursuri, fiind alcătuite astfel încât să acopere în primul rând acele materii și instituții ale dreptului civil care fac parte din tematica concursurilor juridice naționale.

Model Fișă din volumul Fișe de drept civil. Editia a 5-a.

Fişa Nr. 26

Ipoteca

1. Consideraţii generale privind dreptul de ipotecă
  1. Noţiune şi caractere juridice

– definiţie legală: ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligaţii (art. 2343 C.civ.);
♦ în actuala reglementare, dreptul real de ipotecă poartă atât asupra bunurilor imobile, cât şi asupra celor mobile;
♦ ipoteca este şi o cauză de preferinţă, alături de privilegii şi gaj (art. 2327 C.civ.);
– ipoteca este o garanţie reală, accesorie, care constă în afectarea de către debitor sau de către o terţă persoană a unui bun mobil sau imobil pentru garantarea unei obligaţii și care conferă creditorului dreptul de a urmări bunul în mâinile oricui s-ar afla şi de a fi plătit cu preferinţă din preţul obținut din valorificarea acelui bun faţă de alţi creditori ai aceluiași debitor.

Read More

Please follow and like us:

[EXTRAS] Drept procesual civil. Apărările de fond în cadrul contestației la executare

Extras din volumul Drept procesual civil. Ediția a 5-a. Autori: Gabriel Boroi, Mirela Stancu

Drept procesual civil_Ed5_homepage

§4. Posibilitatea formulării apărărilor de fond în cadrul contestaţiei la executare

Cât privește problema formulării unor apărări de fond în cadrul contestaţiei la executare, evocată mai sus, așa cum am arătat, art. 713 alin. (1) C.proc.civ. prevede că, dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le‑ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într‑o cale de atac ce i‑a fost deschisă.

Aşadar, indiferent de felul contestaţiei la executare, pe această cale nu se poate modifica sau anula hotărârea judecătorească [1] ori arbitrală [2] pusă în executare.
Instanţa care soluţionează contestaţia la executare se limitează să cerceteze dacă actele de executare se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind executarea silită sau, când este cazul, stabileşte întinderea, înţelesul ori aplicarea dispozitivului hotărârii ce se execută [3]

Read More

Please follow and like us:

Aritmetica în dreptul succesoral. Observaţii referitoare la aplicarea art. 1090 C.civ. [1] | Prof. univ. dr. Gabriel BOROI

Studiu introductiv de Prof. univ. dr. Gabriel BOROI [2]

Studiul se regăsește în varianta completă în Codul civil şi Legea de punere în aplicare. Ediţie actualizată la 14 iunie 2019.

1. Consideraţii introductive
În acest studiu ne propunem să abordăm unele aspecte (mai puţin sau chiar deloc analizate în literatura de specialitate) privind stabilirea drepturilor succesorale atunci când soţul supravieţuitor, beneficiar al unei liberalităţi neraportabile, vine la moştenire împreună cu descendenţii defunctului, dintre care cel puţin unul nu este şi descendent al soţului supravieţuitor [3].

[1] Acest studiu va reprezenta un capitol dintr‑o lucrare în curs de elaborare, care va fi intitulată Aritmetica în dreptul civil. Îndrumar practic pentru rezolvarea unor situaţii juridice în materie succesorală.
[2] Rector al Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, formator la Institutul Notarial Român.
[3] Pentru analiza art. 1090 C.civ. (noţiunea de alţi descendenţi decât cei comuni, liberalităţile ce cad sub incidenţa acestui text de lege, partea descendentului care a primit cel mai puţin, sancţiunea depăşirii cotităţii disponibile speciale etc.), a se vedea, spre exemplu: Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. II, Moştenirea testamentară, ed. a 4‑a actualizată şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019, p. 288‑301; I. Nicolae, Devoluţiunea legală şi testamentară a moştenirii, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016, p. 447‑452; G. Boroi, I. Nicolae, Fişa nr. 30 – Rezerva succesorală. Cotitatea disponibilă. Reducţiunea liberalităţilor excesive, în G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, Fişe de drept civil. Partea generală. Persoanele. Drepturile reale principale. Obligaţiile. Contractele. Moştenirea. Familia, ed. a 4‑a revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2019, p. 866‑872 şi p. 877.
Pentru prezentarea în sinteză a problemelor pe care fostul art. 939 C.civ. 1864 le‑a ridicat în practică, inclusiv pentru formula corespunzătoare reglementării anterioare, a se vedea E. Boroi, G. Boroi, Corelaţia dintre prevederile articolului 939 din Codul civil şi Decretul‑lege nr. 319/1944, în Revista română de drept nr. 9‑12/1989, p. 26‑32, iar pentru o analiză în detaliu, a se vedea R. Popescu, Dreptul de moştenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moştenirii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2004, p. 162‑196.
Menţionez că, atunci când, împreună cu sora mea, judecător Cristina Iulia Tarcea (actualmente Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), am coordonat de facto lucrările de finalizare a Proiectului Codului civil, adoptat (doar) de Senatul României în anul 2004, nu am inclus şi un text care să reglementeze cotitatea disponibilă specială, nu atât în considerarea criticilor care s‑au adus în doctrină fostului art. 939 C.civ. 1864 (şi ulterior actualului art. 1090 C.civ.), cât mai ales a dificultăţilor reale pe care le‑ar fi ridicat o asemenea dispoziţie legală, inclusiv în privinţa situaţiilor de distins şi a calculului aritmetic în unele dintre aceste situaţii.

Read More

Please follow and like us:

Accesiunea | Extras din Fișe de drept civil, ediția a 4-a

Vă prezentăm un extras din noua ediție a volumului Fișe de drept civil.
Autori: Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat , Ioana Nicolae

Fişa nr. 13 ACCESIUNEA

I. CONSIDERAŢII GENERALE

Noțiune – mod de dobândire a dreptului de proprietate care constă în încorporarea materială a unui lucru considerat mai puţin important într-un lucru considerat mai important.

Definiția legală – prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se alipeşte cu bunul ori se încorporează în acesta, dacă legea nu prevede altfel (art. 567 C.civ.).

Formele accesiunii: 
1. după procedeul prin care are loc unirea sau încorporarea lucrurilor:

a) accesiunea naturală (unirea sau încorporarea este urmarea unui eveniment natural – art. 569-576 C.civ.);
b) accesiunea artificială (rezultă din fapta proprietarului ori a unei alte persoane – art. 577-597 C.civ.);

2. după natura bunului principal:

a) accesiunea mobiliară (ambele lucruri sunt mobile – art. 598-601 C.civ.);
b) accesiunea imobiliară (lucrul principal este imobil, fără a conta că bunul accesoriu este imobil sau mobil – art. 569-597 C.civ.).

II. ACCESIUNEA IMOBILIARĂ NATURALĂ

1. Noțiune

Noţiune – unirea a două bunuri, dintre care cel puţin bunul principal este un imobil, ca urmare a unui eveniment natural.

Read More

Please follow and like us:

Secţiunea a 2‑a. Cererea de chemare în judecată

Art. 194. Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s­-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II­a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

 

Read More

Please follow and like us:

Executarea Obligaţiilor| Fişe de drept civil: Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru

Extras din lucrarea Fişe de drept civil
Partea generală. Drepturi reale. Obligaţii. Contracte. Succesiuni. Familie
Apărută la Editura Hamangiu

Fise de drept civil

 .

Fişa nr. 4
EXECUTAREA OBLIGAȚIILOR

I. PLATA
1. Consideraţii generale
Sediul materiei: art. 1469 1515 C.civ.

Definiție
executarea voluntară a obligaţiei de către debitor, indiferent de obiectul obligaţiei.
Natura juridică – plata constă în remiterea unei sume de bani sau, după caz, în executarea oricărei alte prestaţii care constituie obiectul însuşi al obligaţiei [art. 1469 alin. (2) C.civ.]; în limbaj juridic, plata nu înseamnă doar remiterea unei sume de bani, ci executarea oricărei obli­gaţii;– plata poate fi privită şi ca un act juridic, ca o convenţie între cel care execută şi cel care primeşte (manifestarea de voinţă a debitorului, dar şi a creditorului).
Temeiul plății – temeiul plăţii îl reprezintă existenţa unei datorii, a unei obligaţii din partea debitorului de a da, de a face sau de a nu face ceva ce ar fi putut face, dacă nu s‑ar fi obligat la absten­ţiune (art. 1470 C.civ).
Obligațiile   ce pot fi executate prin plată – pot fi executate prin plată obligaţiile perfecte;– pot fi executate prin plată şi obligaţiile imperfecte, în acest caz debitorul care a efec­tuat de bunăvoie plata nemaiputând solicita restituirea acesteia (art. 1471 C.civ.).

2. Subiectele plăţii
Sediul materiei:
art. 1472‑1479 C.civ.
2.1. Persoanele care pot face plata

Principiu – plata poate să fie făcută de orice persoană, chiar dacă este un terţ în raport cu acea obligaţie (art. 1472 C.civ.);– în principiu, oricine poate face plata, indiferent că este vorba despre:• o persoană interesată (este vorba despre: debitor, care poate plăti personal sau prin mandatar; persoana ţinută alături de debitor sau pentru debitor; dobânditorul imo­bi­lului ipotecat etc.);
  • o persoană neinteresată (terţul poate face plata fie în numele debitorului, de exem­plu, în cadrul unei gestiuni de afaceri, fie în nume propriu, atunci când face o liberalitate debitorului).
Excepții – de la acest principiu, există şi excepţii:cazul obligaţiilor de a face intuitu personae, când plata nu poate fi făcută decât de către debitor;cazul în care părţile au convenit ca plata să nu fie făcută de altcineva decât debi­torul.
Plata făcută de incapabil – incapabilul poate efectua plata obligaţiei sale;– dacă îşi execută obligaţia, nu va putea cere restituirea invocând incapacitatea sa de la momentul executării (art. 1473 C.civ.).
Plata făcută de terț Cazuri în care creditorul poate refuza plata oferită de terț– creditorul trebuie sau, după caz, poate să refuze plata oferită de un terţ atunci când:• debitorul l‑a încunoştinţat în prealabil că se opune la aceasta, iar un asemenea refuz nu l‑ar prejudicia pe creditor [art. 1474 alin. (1) C.civ.];• natura obligaţiei sau convenţia părţilor impune ca obligaţia să fie executată numai de debitor (obligaţie intuitu personae) [art. 1474 alin. (2) C.civ.].Cazuri în care creditorul nu poate refuza plata oferită de terț– în celelalte cazuri, plata oferită de un terţ nu poate fi refuzată;– creditorul poate accepta plata oferită de un terţ chiar dacă debitorul i‑a comunicat an­te­rior refuzul său, însă neplata l‑ar prejudicia pe creditor [art. 1474 alin. (1) teza a II‑a C.civ];– plata făcută de un terţ pe numele debitorului stinge obligaţia [art. 1474 alin. (3) teza I C.civ.];– ca urmare a plăţii, va opera subrogarea terţului în drepturile creditorului plătit doar în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. [art. 1474 alin. (3) teza a II‑a C.civ.].
Plata făcută de debitorul aparent – în cazul în care plata este efectuată de un debitor aparent, vor fi aplicabile dispoziţiile din materia plăţii nedatorate, conform art. 1341‑1344 C.civ.

2.2. Persoanele care pot primi plata

Principiu – plata trebuie făcută (art. 1475 C.civ.):• creditorului, inclusiv moştenitorilor acestuia (după moartea creditorului);• reprezentantului legal sau convenţional al creditorului;• persoanei indicate de creditor pentru primirea plăţii;• persoanei autorizate de instanţă să primească plata (de exemplu, creditorului po­pri­tor).
Plata făcută cesionarului – în cazul cesiunii de creanţă, debitorul cedat va plăti cesionarului.
Plata bunurilor indis­po­nibilizate – este nevalabilă plata făcută unor creditori cu încălcarea măsurilor de indisponi­bilizare (se­chestru, poprire, opoziţie etc.) formulate, în condiţiile legii, pentru a opri efectuarea plăţii de către debitor;– în cazul plăţii bunurilor indisponibilizate:• creditorii care au solicitat luarea măsurilor de indisponibilizare vor putea cere din nou plata (art. 1479 teza I C.civ.);• debitorul păstrează dreptul de regres împotriva creditorului care a primit plata nevalabil făcută (art. 1479 teza a II‑a C.civ.).
Plata făcută incapabilului – plata făcută unui creditor care este incapabil de a o primi nu liberează pe debitor decât în măsura în care profită creditorului (art. 1476 C.civ.);• în acest caz, actul juridic al plăţii este lovit de nulitate relativă pentru lipsa capaci­tăţii depline de exerciţiu, iar cel care a plătit poate fi obligat să plătească din nou către persoana împuternicită a primi pentru incapabil, afară de cazul când face dovada că lucrul plătit a profitat creditorului incapabil.
Plata făcută unui terț – plata făcută unei alte persoane decât cea prevăzută de lege este valabilă dacă:• este ratificată de creditor [art. 1477 alin. (1) lit. a) C.civ.];• cel care a primit plata devine ulterior titularul creanţei [art. 1477 alin. (1) lit. b) C.civ.];• a fost făcută celui care a pretins plata în baza unei chitanţe liberatorii semnate de creditor [art. 1477 alin. (1) lit. c) C.civ.].– plata efectuată în alte condiţii decât cele menţionate va stinge obligaţia numai în mă­sura în care profită creditorului [art. 1477 alin. (2) C.civ.].
Plata făcută creditorului aparent – plata făcută cu bună‑credinţă unui creditor aparent este valabilă, chiar dacă ulterior se stabileşte că acesta nu era adevăratul creditor [art. 1478 alin. (1) C.civ.];– creditorul aparent este ţinut să restituie adevăratului creditor plata primită, potrivit regulilor stabilite pentru restituirea prestaţiilor [art. 1478 alin. (2) C.civ.];– prin urmare, plata efectuată de debitor către creditorul aparent are ca efect stingerea obligaţiei sale, creditorul real putând pretinde plata primită de la creditorul aparent.

3.1. Condițiile plății

Diligența cerută în executarea obligațiilor – debitorul este ţinut să îşi execute obligaţiile cu diligenţa pe care un bun proprietar o de­­pune în administrarea bunurilor sale, afară de cazul în care prin lege sau prin con­tract s‑ar dispune altfel [art. 1480 alin. (1) C.civ.];– în cazul unor obligaţii inerente unei activităţi profesionale, diligenţa se apreciază ţinând seama de natura activităţii exercitate [art. 1480 alin. (2) C.civ.].
Principiul indivizibilității plății – cel care face plata trebuie să plătească în întregime, creditorul neputând fi silit să pri­mească o parte din datorie, chiar şi atunci când obiectul plăţii ar fi divizibil prin natura lui (de exemplu, o sumă de bani) [art. 1490 alin. (1) C.civ.].
Excepții de la principiul  in­di­­vizibilității plății – de la principiul indivizibilităţii plăţii, se admit următoarele excepţii:• dacă părţile stabilesc ca plata să fie divizibilă;• în cazul decesului debitorului, dacă există mai mulţi moştenitori, datoria se va diviza între ei, afară de ipoteza când obligaţia este indivizibilă;• în cazul stingerii obligaţiei prin compensaţie, când datoriile reciproce se sting până la concurenţa celei mai mici dintre ele, urmând a se plăti restul din datoria mai mare;• dacă în locul debitorului, datoria este plătită de fideiusori, atunci fiecare dintre aceştia va plăti partea ce i se cuvine (beneficiul de diviziune);• când instanţa acordă debitorului un termen de graţie sub forma eşalonării plăţii;• în cazul în care şi‑ar găsi aplicare regula înscrisă în art. 1509 alin. (1) lit. e) C.civ., referitoare la imputaţia plăţii.
Acceptarea plății       par­ția­le de cre­di­tor – dacă creditorul acceptă o plată parţială, cheltuielile suplimentare cauzate acestuia de o asemenea executare a obligaţiei rămân în sarcina debitorului [art. 1490 alin. (2) C.civ.].
Consecința primirii plății asupra libe­­rării garan­țiilor – creditorul care a primit plata este obligat să‑şi dea acordul cu privire la liberarea bu­nu­rilor afectate de garanţiile reale constituite pentru satisfacerea creanţei sale şi, după caz, să restituie bunurile deţinute în garanţie, dacă părţile nu au convenit că garanţiile vor asigura executarea unei alte obligaţii (art. 1505 C.civ.).

vezi tot materialul.

 

  

Please follow and like us:

NCPC – art. 31. Apărări. Apărările formulate în justiţie pot fi de fond sau procedurale

Delia Narcisa Theohari – Apărările în justiție
Extras din Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, ed. a II-a Noutăţi editoriale | www.hamangiu.ro

NCPC – art. 31. Apărări. Apărările formulate în justiţie pot fi de fond sau procedurale.

COMENTARIU

  1. Definiţia apărării. Apărarea constituie un alt mijloc procesual legal prin care se exercită acţiunea civilă, aflat la dispoziţia unei părţi din proces, prin care aceasta tinde a obţine respingerea pretenţiei formulate împotriva sa sau întârzierea soluţionării obiectului litigiului.

Read More

Please follow and like us:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Share prietenilor